U bevindt zich hier:
Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website van Investeringsfonds Groningen (“IFG”). IFG vindt de bescherming van uw privacy belangrijk en zal zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens omgaan. IFG houdt zich aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl.

Dit privacy statement is niet van toepassing op (mobiele) internetsites van derden die eventueel via een (mobiele) internetsite van IFG via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Grondslag en doel gegevensverwerking
Bij bezoek aan de site, deelname aan (online) onderzoek of e-mailverkeer laat u gegevens van uzelf achter. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag of reactie. Bedoelde gegevens worden niet naar u herleidbaar verzameld of gebruikt. Informatie over bezoeken aan de website van IFG worden slechts gebruikt bij onze dienstverlening aan u, ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Daarnaast verwerkt IFG gegevens wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens?
Bij gebruik van een (mobiele) website van IFG en/of ontvangst van een online mailing van IFG verwerkt IFG de volgende persoonsgegevens, indien en voor zover van toepassing:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam van de contactpersoon
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op de betreffende website
  • Gegevens over uw surfgedrag
  • IP-adres van uw internetbrowser en apparaat type

Cookies

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. De website van de IFG maakt zelf geen gebruik van cookies. Wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics en die gebruikt cookies voor het volgen van surf- en zoekgedrag op onze website. Indien u niet wilt dat Google Analytics cookies op uw systeem plaatst dient u in uw browser “cookies uitschakelen” in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan kunnen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert.  Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om alle persoonsgegevens die IFG over u heeft verzameld in te zien en u kunt daartoe een verzoek doen bij IFG. U heeft ook het recht om IFG te verzoeken de over u verzamelde gegevens te corrigeren indien blijkt dat de gegevens waarover IFG beschikt onjuist en/of onvolledig zijn. Daarnaast heeft u het om niet langer door IFG te worden benaderd met informatie over IFG. Indien IFG uw persoonsgegevens verwerkt op basis van door u gegeven toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht die toestemming in te trekken. Voor al deze gevallen kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl.

Klacht?
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door IFG dan heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn
IFG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor IFG uw persoonsgegevens verzameld. Uw persoonsgegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard, tenzij IFG op grond van wet- en regelgeving gehouden is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
IFG zal uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van een door u met IFG gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. IFG heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die in opdracht van IFG persoonsgegevens verwerken en IFG is met die verwerkers een minimaal gelijk niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens overeengekomen als IFG zelf hanteert.

Beveiliging
IFG heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ingeval er onverhoopt toch sprake mocht zijn van onvoldoende beveiliging of van misbruik, dan kunt u contact opnemen met privacy@nom.nl.

Wijzigingen
IFG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Om die reden verdient het aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Contactgegevens
Investeringsfonds Groningen B.V.
Paterswoldseweg 810
9728 BM Groningen
Telefoon:  (050) 521 44 44
E-mail: info@ifg.nl
KvK-nummer:    02032331
BTW-nummer:  NL8045.21.083.B.01

 

IFG is bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur